Skip to content

Open Letter from the Art Workers’ Self-defense Initiative to the Ukrainian and International Art Community

August 1, 2013

EN//

 
We are calling for a boycott of Mystetskyi Arsenal and all of its affiliate organizations in response to the situation surrounding the exhibition “Great and Grand,” which became part of the celebration of the 1025th anniversary of the baptism of Kyivan Rus (July 26-28, 2013).

By organizing this exhibition, Mystetskyi Arsenal revealed itself to be an ideologized, pro-regime institution, as well as an instrument for imitating cultural processes. Such activity does not correspond to the challenges of today’s world and thus does not create space for contemporary art.

The recent events involving the censorship of Volodymyr Kuznetsov’s work “Koliivshchyna: Judgment Day” and the exclusion of Vasyl Tsagolov’s painting “Molotov Cocktail” from the exhibition revealed the curatorial ineptitude of those who work for the institution Mystetskyi Arsenal.

By proclaiming the exhibition “Great and Grand” a “project of self-awareness and true lesson in national pride in Ukrainian culture,” Mystetskyi Arsenal is creating a precedent for uncritical and simplistic treatment of both the historical narrative and current problems, presenting culture as an attractive object working for the fusion of state and church, which in this instance is encroaching even on artistic space.

A state institution cannot serve the caprices and phobias of the authorities; it should represent the critical and discursive knowledge produced by art, which is possible only through a conscious and critical attitude toward the underpinnings of the institution’s cultural policy.

This act of censorship has also been detrimental to the international reputation of Mystetskyi Arsenal and has raised doubts about the possibility of holding significant international contemporary art exhibitions within its walls.

In light of the above-mentioned events, we maintain that art is capable of resisting increasing religious fundamentalism. We insist on the autonomy of the state art institution, which must not be utilized by any official, religious, ideological or commercial forces.

This boycott of Mystetskyi Arsenal will last until this particular institution demonstrates that it is capable of expressing its position and comprehending its policies; and renounces further acts of censorship and imitation of artistic activity. The actions of director N. Zabolotna exposed the actual state of things in Mystetskyi Arsenal and demonstrated how an executive becomes a substitute for the institution. In Arsenal, the only free creative expression possible was the “performance of power,” enacted to punish artists for their “insolence.”

Collaboration with this institution in its current state is impossible.

We demand that Mystetskyi Arsenal:

-declare the principles that underlie the activity of Mystetskyi Arsenal as an Institution;

-legalize relations between the Institution and artists;

-publicly acknowledge the situation surrounding the works of Tsagolov and Kuznetsov as, respectively, an act of censorship and censorship and vandalism;

-publicly guarantee that similar acts of censorship will not be repeated in the future.

 

 The Art Workers’ Self-defense Initiative

 

UK//

 

Ми закликаємо до бойкотування Мистецького Арсеналу та всіх його структур у відповідь на ситуацію, що склалася навколо виставки “Велике і Величне”, яка стала частиною святкування 1025-річчя Хрещення Русі.

Організовуючи подібну виставку, Мистецький Арсенал виявив себе як провладна ідеологізована установа та інструмент імітації культурного процесу. Така діяльність не відповідає викликам сучасного світу, а отже не створює простору для сучасного мистецтва.

Останні події з цензуруванням роботи Володимира Кузнецова “Коліївщина. Страшний суд” та вилученнням з експозиції картини Василя Цаголова “Коктейль Молотова” унаочнили кураторську неспроможність працівників установи під назвою “Мистецький Арсенал”.

Проголошуючи виставку “Велике і Величне” “проектом-самоусвідомленням і справжнім уроком національної гордості за українську культуру”, Мистецький Арсенал створює прецедент некритичного та поблажливого ставлення як до історичного наративу, так і до сучасних проблем, презентуючи українську культуру як принадливий об’єкт, працюючи на злипання держави та церкви, яка в цьому випадку зазіхає ще й на мистецький простір.

Державна інституція не може обслуговувати примхи та фобії можновладців, вона має репрезентувати критичне і дискусійне  знання, яке виробляє актуальне мистецтво, що є можливим лише за умов усвідомленого і критичного ставлення до підвалин власної інституційної культурної політики.

Акт цензури також згубно вплинув і на міжнародну репутацію Мистецького Арсеналу та поставив під сумнів можливість проведення в його стінах вагомих міжнародних виставок сучасного мистецтва.

В контексті вищезазначених подій ми заявляємо про здатність мистецтва протистояти зростанню релігійного фундаменталізму. Ми наголошуємо на автономії державної інституції, яка не може бути використана жодним офіціозним, релігійним, ідеологічним, комерційним угрупованням.

Цей бойкот Мистецького Арсеналу триватиме до тих пір, доки ця конкретна установа не доведе, що вона спроможна проявляти свою позицію та усвідомлювати свою політику; відмовитися від проявів цензури та імітації мистецької діяльності. Дії Директора Заболотної Н.П. відкрили реальний стан речей в Мистецькому Арсеналі і продемонстрували, як посадова особа підміняє собою інституцію. Єдиним можливим на території Арсеналу вільним творчим висловлюванням став “перформанс влади”, що здійснюється як покарання художників за їхню “зухвалість”.

Співпраця з цією інституцію в її теперішньому стані неможлива.

Ми вимагаємо від Мистецького Арсеналу:

  • проголосити принципи діяльності Мистецького Арсеналу як Інституції;

  • тами цензури та цензури і вандалізму;

  • легалізувати відносини Інституції з художниками;

    • публічно визнати ситуацію з роботами Цаголова та Кузнецова  відповідно ак

  • публічно гарантувати неповторення у майбутньому подібних актів цензури.

Ініціатива Самозахисту Трудящих Мистецтва

This slideshow requires JavaScript.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: