Skip to content

Open Letter from Cultural Workers in Belarus

August 14, 2020

//EN

 

We, cultural workers of Belarus, are deeply shocked and outraged by the events of the last days in our country related to the elections of the President of the Republic of Belarus, and by the huge and unmotivated level of violence and aggression committed by the official authorities and law enforcement agencies against the people of our country. 

The presidential elections held on August 9 were carried out without the participation of independent observers and with multiple recorded cases of irregularities and falsifications during the vote counting. No results were announced to citizens waiting outside many polling stations as electoral commissions quietly left their stations guided by the riot police. The security forces were also seen beating and detaining people who came to see the election results after the polling stations closure.

Starting from August 9, 2020, police and military have been applying an unprecedented level of force and brutality against peaceful citizens. They used specialized equipment, such as rubber bullets, stunning grenades, tear gas, water cannons, etc., as well as physical violence against unarmed people at peaceful rallies, thus violating civil rights guaranteed in accordance with the Article 35 of the Constitution of the Republic of Belarus. We demand launching an independent investigation into every act of brutality and violence committed by police structures.

As of today, the total number of detained citizens across the country stands at 7000. According to the eyewitnesses, people are held in inhuman conditions: up to 40-50 detainees are placed in cells designed to hold 10. This is especially dangerous and unacceptable in the light of the COVID-19 pandemic.

The detainees are denied access to water, food, hygiene and medical care. Their families and friends are not informed about their location. They do not have access to legal assistance and are handled with physical and mental violence. There are detainees (men, women and teenagers) who didn’t take part in the peaceful protests but were targeted by the police in a random fashion and seized when they passed by on their way from work or walked a dog.

We demand an investigation into these atrocities and malfeasance committed by the law enforcement agencies.

We, the undersigned, cultural workers demand:

 1. To stop the acts of violence against civilians and remove the atmosphere of fear from the streets.
 2. To release all political prisoners and detainees.
 3. To hold new transparent elections of the President of the Republic of Belarus.
 4. To provide Belarusian citizens with free access to information and the right to peaceful assembly.

We consider the actions of the law enforcement agencies to be illicit, inadequate and offensive to the Constitution of the Republic of Belarus, according to which the individual, their rights, freedoms and guarantees for their attainment constitute the main goal and value of the society and the State (article 2 of the Constitution of Republic of Belarus).

 

//BEL

 

Мы, культурныя работнікі і работніцы Беларусі, глыбока ўзрушаныя і абураныя падзеямі апошніх дзён, звязанымі з выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама тым узроўнем нематываванага гвалту і агрэсіі над грамадзянамі і грамадзянкамі нашай краіны з боку афіцыйных уладаў і службаў правапарадку.

9 жніўня прайшлі выбары Прэзідэнта краіны, выбары былі праведзены без удзелу незалежных назіральнікаў, на многіх участках зафіксаваныя выпадкі фальсіфікацыі выбараў пры падліку галасоў, а таксама незлічоныя парушэнні працэдуры галасавання. Выбарчыя камісіі па ўсёй краіне пакінулі свае ўчасткі без абвяшчэння вынікаў у прысутнасці АМАПу, які затрымліваў і збіваў грамадзян, што прыйшлі на ўчасткі вечарам апошняга дня галасавання, каб азнаёміцца з вынікамі.

На працягу апошніх дзён, пачынаючы з 9 жніўня 2020 года органы правапарадку ўжываюць беспрэцэдэнтную па сваім маштабе і ўзроўню агрэсіі сілу ў адносінах да мірных грамадзян і грамадзянак. Выкарыстанне спецсродкаў, такіх як гумовыя кулі, светлашумавыя гранаты, слёзатачывы газ, вадамёты і іншую спецтэхніку, а таксама прымяненне фізічнага гвалту з боку сілавых структур падчас мірных акцый пратэсту супраць бяззбройных людзей парушае грамадзянскія правы, гарантаваныя 35 артыкулам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Мы патрабуем правядзення незалежнага расследавання кожнага акта жорсткасці і гвалту з боку сілавых структур.

На сённяшні дзень колькасць затрыманых грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь па ўсёй краіне дасягае 7000 чалавек. Па словах відавочцаў, іх ўтрымліваюць у нечалавечых умовах: у камерах на 10 чалавек знаходзіцца 40-50 чалавек, што асабліва небяспечна і недапушчальна ў сітуацыі пандэміі COVID-19. Зняволеным адмаўляюць у вадзе, ежы, гігіене і медыцынскай дапамозе, іх родным і блізкім не паведамляюць месцазнаходжанне затрыманых і адмаўляюць у праве на адваката, у адносінах да затрыманых падчас пратэстаў і мірных акцый 9-13 жніўня ўжываюць фізічны і псіхалагічны гвалт. Гвалту падвяргаюцца таксама затрыманыя, якія прымалі ўдзел у мірных пратэстах. Яны былі схоплены супрацоўнікамі службаў правапарадку па дарозе з працы і ў госці, у дварах і ва ўласных транспартных сродках. Мы патрабуем расследавання падобных актаў жорсткасці і службовых злачынстваў з боку праваахоўных органаў.

Мы, ніжэйпадпісаныя, работнікі і работніцы культуры патрабуем:

 1. Спыніць гвалт у дачыненні да мірных грамадзян і грамадзянак і прыбраць атмасферу страху з вуліц.
 2. Вызваліць усіх палітвязняў і затрыманых.
 3. Правесці новыя празрыстыя выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
 4. Забяспечыць грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь вольным доступам да інфармацыі і правам на мірныя сходы.

Лічым дзеянні сілавых структур незаконнымі, непрымальнымі і парушаючымі Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, паколькі чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы (артыкул 2 Канстытуцыі РБ).

 

//RU

 

Мы, культурные работники и работницы Беларуси, глубоко потрясены и возмущены событиями последних дней, связанные с выборами Президента Республики Беларусь, а также тем уровнем немотивированного насилия и агрессии над жителями нашей страны со стороны официальных властей и служб правопорядка.

9 августа прошли выборы Президента, выборы были проведены без участия независимых наблюдателей, на многих участках зафиксированы случаи фальсификации выборов при подсчете голосов, а также бесчисленные нарушения процедуры голосования. Избирательные комиссии по всей стране покидали свои участки без оглашения результатов в присутствие ОМОНа, который задерживал и избивал граждан, пришедших на участки вечером 9 августа, чтобы ознакомиться с результатами голосования. 

В течение последних дней, начиная с 9 августа 2020 года органы правопорядка применяют беспрецедентную по своему масштабу и уровню агрессии силу по отношению к мирным гражданам. Использование спецсредств, таких как резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водомётов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны правоохранительных органов и военных во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьёй Конституции Республики Беларусь. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур. 

На сегодняшний день число задержанных граждан Республики Беларусь по всей стране достигает 7000 человек. По словам очевидцев, их содержат в нечеловеческих условиях: в камерах на 10 человек содержатся 40-50 человек одномоментно, что особенно опасно и недопустимо в ситуации пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Заключенным отказывают в воде, еде, гигиене и медицинской помощи, их родным и близким не сообщают местоположение задержанных и отказывают в праве на адвоката, по отношению к задержанным в ходе протестов и мирных акций 9-13 августа применяют физическое и психологическое насилие. Насилию подвергаются также задержанные, не принимавшие участие в мирных протестах, которые были схвачены сотрудниками служб правопорядка по дороге с работы и по личным делам, во дворах своих домов и в собственных транспортных средствах. Мы требуем расследования подобных актов жестокости и должностных преступлений со стороны правоохранительных органов.

Мы, нижеподписавшиеся, работники и работницы культуры требуем:

 1. Остановить насилие в отношении мирных граждан, прекратить запугивание и убрать атмосферу страха с улиц. 
 2. Освободить всех политзаключенных и задержанных.
 3. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. 
 4. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации и правом на мирные собрания.

Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции РБ).

Подписавшиеся

    

 1. Екатерина Чехова-Дасько, художница, иллюстраторка, Белорусский союз художников
 2. Алексей Науменко, художник                                   
 3. Анна Самарская, исследователь истории беларуской фотографии
 4. Елена Наборовская, культуролог, куратор художественных проектов          
 5. Ольга Мжельская, арт-менеджерка                          
 6. Антонина Стебур, куратор, исследовательница       
 7. Надежда Макеева, художник                                    
 8. Надежда Саяпина, художница
 9. Кацярына Раманчык, менеджар культурных праектаў          
 10. Дарья Пушко, скусствовед, лектор, Клуб интеллектуального досуга «Факультатив»
 11. Оксана Гайко, режиссер, актриса, театр Крылы халопа
 12. Анна Смолякова, художница                                    
 13. Настасся Ганчарова мастачка                                  
 14. Ігар  Ганчарук, фатограф                                         
 15. Максим Шумилин, фотограф                                    
 16. Алена Протасевич, куратор, фотограф, Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура
 17. Артур Камароўскі, паэт, перформер                         
 18. Алена Казлова, пісьменніца, перакладчыца             
 19. Вера Ковалевская, кураторка и редакторка              
 20. Алина Стрелковская, искусствовед, СеБелорусский комитет Международного совета музеев (ICOM)
 21. Екатерина Смурага, фотограф                                  
 22. Уладзімір Парфянок, фатограф, куратар выставачных праектаў,Мемарыяльны музей-мастерская Заіра Азгура
 23. Анна Локтионова, арт менеджерка                           
 24. Павел Кузюкович, артист оркестра, Большой театр РБ
 25. Александр Марченко, режиссер                               
 26. Алексей Борисенок, куратор современного искусства, исследователь        
 27. Николай Пограновский, главный хранитель, ГУ «Мемориальный музей-мастерская З. И. Азгура»
 28. Канстанцін Варабей , прадзюсар, Майстэрня сацыяльнага кіно
 29. Александр Сильванович, художник                          
 30. Вікторыя Варабей, сцэнарыстка, Майстэрня сацыяльнага кіно
 31. Екатерина Аверкова, режиссёр                                
 32. Сергей Смирнов, пианист, сооснователь Nouvelle Philharmonie
 33. Татьяна Ермашкевич, переводчик                            
 34. Пётр Вачинский, старший научный сотрудник, Мемориальный музей-мастерская З. И. Азгура
 35. Елена Ге, научный сотрудник                                   
 36. Дарья Амелькович, культурный журналист              
 37. Nastya Narunasа,архитектор                                     
 38. Дима Цыпкин виолончелист, сооснователь Nouvelle Philharmonie
 39. Полина Задрейко , музыкант, НАБТ
 40. Олеся Бурдина Драматический театр                      
 41. Алёна Дербина, музыкант, Республиканская музыкальная гимназия-колледж при БГАМ
 42. Линда Руденко, культурный менеджер, Частное театрально-зрелищное учреждение культуры
 43. Анжелика Крашевская, Центр визуальных и исполнительских искусств “АРТ Корпорейшн”
 44. Александра Моминова, солистка Брестской областной филармонии БГАМ
 45. Кристина Иванцова, дизайнер                                  
 46. Алеусандр Литин, фотограф                                    
 47. Оксана Герасимёнок, музыкант                                
 48. Дана Антонович, музейщик                                      
 49. Тарас Тарналицкий, журналис
 50. Анна Бергман, контент-менеджер театральных проектов, Частное театрально-зрелищное учреждение культуры
 51. Марина Дашук, театр                                               
 52. Оксана Рябцева, преподаватель, концертный певец, международный эксперт Консерватория г.Синань, КНР
 53. Вікторыя Харытонава, фатограф                             
 54. Анна Балаш, художник, Белорусский Союз Художников
 55. Алексей Андреев, редактор альманах “Монолог”
 56. Алла Савошевич, художница                                   
 57. ЛюдмилаГромыко, театральный критик
 58. Снежана Макаревич, режиссура                              
 59. Таня Арцімовіч, культурная работніца                      
 60. Юрий, Яковенк, художник БСХ
 61. Ольга Сосновская, художница Академия Искусств Вены
 62. Ольга Надольская, культурный менеджер               
 63. Данііл Шэйка, журналіст                                           
 64. Екатерина Шиманович, сценограф
 65. Екатерина Солодуха, продюсер, Независимая театральная компания “HomoCosmos”
 66. Александр Будько, музыкант, учитель музыки
 67. Ирина Кондратенко, искусствовед, куратор
 68. Максим Сарычев, художник
 69. Дарья Кульша, человек театра                                 
 70. Елена Гурина, художник
 71. Кристина Татуева, юрисконсульт, Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн»
 72. Татьяна Зайдаль, культуролог АРТ Корпорейшн
 73. Ганна Янкута, пісьменніца, перакладчыца               
 74. Любовь Дёмкина, руководитель литературной части Белорусского государственного театра кукол
 75. Николай Лавренюк, кинематограф, Кинофестиваль “Лістапад”
 76. Ирина Демьянова, документальное кино
 77. Алексей Борейша, управление по делам культуры БГУ
 78. Настя Каминская, дизайнер
 79. Андрей Волчёк, актёр
 80. Андрей Бельский, начальник осветительного участка в театре
 81. Вольга Пранкевіч, мастачка, мастак-афарміцель, БДМНАіП  Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту
 82. Анна Чистосердова, искусство, галерея современного искусства “Ў”
 83. Дарья Потатурко, режиссер
 84. Паліна Хадорык, smm Купалаўскі тэатр
 85. Валентина Киселёва, культура, исскуство, Галерея современного искусства У
 86. Вероника Ивашкевич, художник
 87. Юлия Самойловских, кинопрокат, Минский международный кинофестиваль “Лістапад”
 88. Елена Сидор, ассистент режиссера
 89. Вера Прохорова, дизайнер
 90. Василий Бурдин, художник-график, дизайнер
 91. Александр Веледимович, фотограф, учитель, литератор.
 92. Кирилл Гормаш, художник
 93. Сергей Шабохин, художник, куратор, главный редактор портала kalektar.org
 94. Светлана Смульская, кандидат искусствоведения, доцент УО “БГУКИ”
 95. Дмитрий Янков, менеджер культурных и социальных проектов
 96. Аня Якубович, художник
 97. Евгения Цыганкова, учитель рисования
 98. Наталья Павлова, ассистент режиссёра ГУ “Брестский академтческий театр имени Ленинского комсомола Беларуси
 99. Ірына Герасімовіч, перакладчыца
 100.       Павел Павлють, актёр
 101.       Марина Карман, искусствовед, преподаватель студии рисования
 102.       Уладзімір Грамовіч, мастак
 103.       София Садовская, искусствовед, куратор
 104.       Ольга Романова, культуролог ECLAB
 105.       Анастасия Авралёва, художница
 106.       Алеся Житкевич, художница
 107.       Саша Стельченко, режиссёр
 108.       Наталля Жарнак, культура
 109.       Ирина Лукашенко, культурный менеджер, Артонист
 110.       Антонина Дубатовка, актриса Национальный академический театр им. Янки Купалы
 111.       Уладзімір Пазняк, мастак, выкладчык, Акадэмія Мастацтва ў Шчэціне
 112.       Леся Пчелка, фотографка. Менеджерка культурных проектов  VEHA
 113.       Aнна Соколова, художник
 114.       Алексей Лунёв , художник
 115.       Евгений Курильчик, артист-солист-инструменталист
 116.       Екатерина Юхнова, артист-солист-инструменталист
 117.       Дмитрий Хлявич, дирижёр хора
 118.       Игорь Сукманов, журналист, киновед, программный директор Минского международного кинофестиваля “Лiстапад”
 119.       Gleb Amankulov, Artist
 120.       Игорь Стахиевич, художник, Артонист
 121.       Тамара Басакова, Культура
 122.       Светлана Гайдалёнок, педагог театра, Театр Крылы халопа
 123.       Святогор Мария, художница
 124.       Леонид Нестерук, художник
 125.       Михаил Гулин, художник
 126.       Антонина Слободчикова, художница
 127.       Ольга Костель, балетмейстер
 128.       Мария Костюкович, координатор кинофестиваля, кинокритик
 129.       Антон Сорокин , художник
 130.       Татьяна Килимбет, PR-менеджер
 131.       Дмитрий Каракуца, маркетинг
 132.       Светлана Владимировна Жуковская, помощник директора
 133.       Ангелина Ярош, координатор регионального кинопроката Частное театрально-зрелищное учреждение культуры
 134.       Валентина Писаренко, искусствовед
 135.       Ольга Веселик, учитель скрипки
 136.       Крысціна Дробыш, актрыса
 137.       Игорь Авдеев, музыкант симфонического оркестра
 138.       Жэня Клёцкін, літаратура, панк-рок, ex-адміністратар ДУК “Лідскі эстрадны аркестр””
 139.       Алеся Белявец, рэдактарка, арт-журналістка Часопіс “Мастацтва”
 140.       Настасся Жарская, бібліятэка НББ
 141.       Алексей Стрельников, театральный критик
 142.       Андрэй Лянкевіч, кіраўнік “Месяца фатаграфіі ў Мінску”
 143.       Елизавета Бузановская, графический дизайнер
 144.       Уладзiслау Машчанка, мастак
 145.       Дарья Бриан (Головчик), режиссёр
 146.       Алена Иванюшенко, драматург
 147.       Светлана Стубеда, преподаватель в БГУКИ
 148.       Татьяна Гаврилова, солистка Оперы Большого театра РБ
 149.       Аляксей Сапрыкін, актор, Беларускі свабодны тэатар, Арт Сядзіба
 150.       Игорь Чищеня, режиссёр документального кино
 151.       Валерия Лемешевская, художница, редактор журнала о белорусском искусстве        
 152.       Елизавета Русальская, иллюстратор
 153.       Ксения Гунина-Авербург, художник
 154.       Багдан Хмяльніцкі, актор, даследнік Лабараторыя сацыяльнага тэатра
 155.       Влад Хвостов, художник и дизайнер
 156.       Эльвира Королева, международные социальные проекты
 157.       Кацярына Чэкатоўская, драматургіца, акторка  Лабараторыя сацыяльнага тэатра
 158.       Александр Филиппов, артист Балета БГАМТ
 159.       Genady Arkhipau, аrtist/painter
 160.       Анна Палей, руководитель Культурно-образовательной платформа « Першы крок» г. Мозырь          
 161.       Яніна Зайчанка , выяўленчае мастацтва, перформанс 
 162.       Ирина Аверина, актриса Лаборатория социального театра
 163.       Сергей Белоокий, художник ОО Белорусский Союз Художников
 164.       Георгий Анищенко, музыкант
 165.       Владимир Бычков, руководитель коллектива
 166.       Альберт Литвин, музыкант
 167.       Дарья Сазанович, художница
 168.       Мария Адамченко, художник (живописец)
 169.       Максим Крекотнев, редактор ММАМ
 170.       Алина Деревянко, менеджерка культурных проектов Фонд развития Брестской крепости
 171.       Ксения Шталенкова, писатель ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў”
 172.       Андрей Пичушкин, художник
 173.       Тимофей Панин, художник
 174.       Ольга Хатковская, художник компьютерной графики
 175.       Ольга Шпарага, философка, критик современного искусства Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB)
 176.       Екатерина (Мара) Тамкович, режиссёрка         
 177.       Юрий Зверев, музыкант
 178.       Евгения Балакирева, студентка БГАИ
 179.       Яна Алексеенко, режиссёр
 180.       Ольга Терешонок, преподаватель
 181.       Анна Шевчик, дизайнер
 182.       Ольга Буравлёва, режиссёр Большой театр Беларуси
 183.       Александр  Адамов, художник
 184.       Екатерина Майлычка, художник
 185.       Ирина Зданевич, дизайн интерфейсов
 186.       Дмитрий Кутузов, дизайнер, магистр искусствоведения
 187.       Anton Klepke, рublisher childrens books
 188.       Яна Сычёва, ДПИ
 189.       Валентина Мороз, режиссёр, театральный педагог Лаборатория Социального театра ЕКЛАБ, руководительница концентрации Театр ЕКЛАБ
 190.       Константин Селиханов, художник
 191.       Святлана Баранкоўская, мастак
 192.       Светлана Слынько, бухгалтер
 193.       Ирина Поламоренко, клоунада
 194.       Елизавета Михальчук, искусствоведка, кураторка
 195.       Ганна Панюціч, мастачка
 196.       Яна Романовская, художник, дизайнер
 197.       Андрэй Саўчанка, тэатр, адукацыя, кіно Тутэйшы тэатр
 198.       Алексей  Лукьянчиков, звукорежиссёр
 199.       Анна Силивончик, художница
 200.       Василий Пешкун, художник
 201.       Евгений Сиваков, музыкант
 202.       Сергей Семёнов, музыкант, учитель
 203.       Андрей Анро, художник
 204.       Василиса Полянина, художница
 205.       Валерия Фомина, бухгалтер Государственное учреждение «Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура»
 206.       Екатерина Муравицкая, музей
 207.       Людмила Ролич, художник
 208.       Иван Семилетов, художник Союз художников
 209.       Рената Степанова, дизайнер
 210.       Евгений Шиманович, музыкант
 211.       Павел Хайло, художник (Украина)
 212.       Елена Чепелева, художник, керамист, сульптор
 213.       Ольга Копенкина, куратор, искусствовед
 214.       ВалентинаПравдина, сценограф, театральный художник-постановщик.
 215.       Екатерина Высоцкая, UI/UX Дизайнер
 216.       Виктория Шкорова, учитель ИЗО                     
 217.       Марина Макарова, дизайнер
 218.       Сергей Ашуха, художник
 219.       Алеся Мурлина, художник, скульптор
 220.       Маргарита Трухова, рисовальщица
 221.       Артур Кирель, художник
 222.       Анастасия Булак, художница – акварелист       
 223.       Юлия Бабкина, дизайнер
 224.       Андрей Чесноков, исполнительный продюсер
 225.       Лидия Погодина, студент
 226.       Вера Одынь, архитектор
 227.       Мария Белорусская, музыкант
 228.       Роман Аксёнов, художник
 229.       Андрэй Калавур, спецыяліст па маркетынгу Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь
 230.       Віялета Саўчыц, медыя
 231.       Дмитрий Клечко, образование
 232.       Виктор Копытько, композитор
 233.       Александра Карнажицкая, сценограф
 234.       Светлана Голубовская, музыкант
 235.       Оксана Богданова, директор Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
 236.       Софья Сапрыкина, врач
 237.       Алиса Прохорова, искуссствовед
 238.       Дар’я Бунеева, мастак
 239.       Дарья Лебедева, дизайнер одежды
 240.       Ольга Король, ремесленник
 241.       Наталья Дашко, дизайнер
 242.       Дмитрий Сковоронский, аккомпаниатор театральной студии
 243.       Наталья Мацевило, служащая
 244.       Екатерина Андреевна, дизайнер
 245.       Раиса Борушко. Ремесленник
 246.       Валентина Правдина, сценограф
 247.       Кристина Храмая, живопись
 248.       Алена Гіль, мастачка
 249.       Евгения Летецкая, домохозяйка
 250.       Елена Янкович, дизайнер
 251.       Ліда Наліўка, літаратурная рэдактарка, перакладчыца 
 252.       ЛюбовьСретенская, художник
 253.       Полина Тишина, иксусство
 254.       Виктор Довнар, художник БГТХИ
 255.       Raman Tratsiuk, аrtist
 256.       Анна Плащинская, ремесленник
 257.       Ольга Кириллова, пианистка Академия музыки
 258.       Мария Лазарчук, дизайнер
 259.       Юлия Арестова, офисный работник
 260.       Ольга Бубич, арт-критик
 261.       Виктория Позднякова, студент
 262.       Галина Романова, художник
 263.       Ольга Николаевская, театральный менеджер Театральная компания “МюзикЛэнд”
 264.       Дмитрий Каштальян, художник, график, иллюстратор
 265.       Катерина Синиченко, дизайнер
 266.       Дзмітрый Падбярэзскі, журналіст часопіс “Мастацтва”
 267.       Марина Напрусчкина, художница
 268.       Полина Питкевич, актриса Лаборатория социального театра ECLAB
 269.       Аляксей Талстоў, мастак, пісьменьнік
 270.       Валерия Фомина, бухгалтер Государственное учреждение «Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура»
 271.       Ольга Грицаева, художник театра БГМТ (Минск) БСХ
 272.       Екатерина Старкова, художник
 273.       Александра Галенко, художник
 274.       Алексей Окунев, музыка
 275.       Ольга Анисько, искусствовед
 276.       Елизавета Михадюк, художник-иллюстратор
 277.       Андрей Иванов, драматург
 278.       Екатерина Орабей, искусствовед
 279.       Ольга Буйк, художник оформитель в ГЦБС ГРОДНО отдел культуры и идеологии
 280.       Александра Лёгенькая, режиссёр любительского коллектива, педагог актерского мастерства в частной театральной школе
 281.       Ольга Ременица, библиотекарь
 282.       Лина Булыго, менеджер в сфере культуры
 283.       Андрэй Ганчароў, дызайн, тэатральная крытыка
 284.       Данголя Росицкайте, директор
 285.       Диана Бецун, художник-дизайнер, анимация
 286.       Елена Перовская, работник театра
 287.       Дарья Парфененко, научный сотрудник музея
 288.       Марина Деркач, работник театра
 289.       Елена Цветаева, современное искусство
 290.       Владимир Фещенко, научный сотрудник Институт языкознания РАН
 291.       Татьяна  Качан, художник
 292.       Валерия Диденко, Музей современного искусства «Гараж»
 293.       Кирилл Хлопов, художник                                
 294.       Евгений Сиваков, музыкант
 295.       Татьяна Карпачева, художник
 296.       Дар’я Кулікова, мастачка
 297.       Алиса Фурсевич, специалист по обеспечению учебного процесса
 298.       Наталья Иванова, редактор
 299.       Илона Дергач, куратор
 300.       Жанна Гладко, художница
 301.       Андрей Королевич, кинематографист
 302.       Наталия Иванова, кинематографист
 303.       Марыя Бадзей, каардынатар праекта wir.by
 304.       Юлия Ворик, актриса, менеджер театральных проектов
 305.       Юлия Шатун, кино
 306.       Наталья Барабошкина, сценарист
 307.       Полина Бутько, монтажёр на площадке. Студентка БГАИ звукорежиссура
 308.       Людмила Перепечко, киностудия «Беларусьфильм»
 309.       Ксения Мялик, кинопроизводство Член союза кинематографистов, студент СПб киношколы телевидения
 310.       Марыя Рудзянкова, настаўніца Школа мастацтваў
 311.       Александр Свищенков, режиссер
 312.       Елизавета Дубинчина, иллюстратор                

                                                 

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: